Globalne rynki finansowe

  • 13.08.2013
  • 5655
  • Źródło: PWN

Globalne rynki finansowe stały się w ostatnich latach jedną z najbardziej newralgicznych sfer ludzkiej aktywności. Globalny kryzys finansowy trwający od 2007 r. unaocznił wszystkim, że to, co dzieje się na odległych giełdach i w wielkich bankach ma wpływ niemal na każdego mieszkańca globu, nawet na tych, którzy nie mają nic wspólnego z finansami.

Za sprawą turbulencji na rynkach finansowych na naszych oczach dochodzi do dalekosiężnych, wręcz sekularnych zmian globalnej architektury rynków finansowych. Wystąpiło jednocześnie wiele anomalii o charakterze historycznym. Władze państw i instytucji ponadnarodowych zatraciły kontrolę nad ryzykiem ponoszonym przez inwestorów. Inwestorzy zaś zaczęli wątpić w możliwość przezwyciężenia przez rynki i władze państw strukturalnych niewydolności globalnego systemu finansowego.

Globalizacja została osiągnięta dzięki multilateralnej liberalizacji handlu, postępowi technologicznemu, zwłaszcza w przepływie informacji oraz gwałtownemu rozwojowi i wzrostowi gospodarczemu w największych gospodarkach wschodzących. Do pozytywów należy zaliczyć:
- niemal nieskrępowane przepływy kapitału, które zwiększają jego dostępność i efektywność wycen aktywów rynkowych, a przede wszystkim przyczyniają się do wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się;
- dyscyplinowanie rządów i banków centralnych do prowadzenia bardziej odpowiedzialnej polityki fiskalnej i pieniężnej;
- propagowanie innowacyjnych rozwiązań finansowych.

Globalizacja ma jednak i negatywne konsekwencje dla rynków finansowych, gdyż zwiększa wiele różnych ryzyk:
- zwiększa ryzyko rynkowe związane z nieprzewidywalnością zachowań inwestorów i transferami kapitału między rynkami, co może destabilizować sytuację na lokalnych rynkach;
- utrudnia prowadzenie efektywnej polityki pieniężnej i kursowej, m.in. poprzez substytucję aktywów krajowych przez aktywa zagraniczne;
- zwiększa ryzyko wystąpienia „baniek spekulacyjnych” na globalną skalę;
- zwiększa ryzyko zarażenia problemami ekonomicznymi powiązanych z sobą gospodarek.

Globalne rynki finansowe to jednak nie tylko negatywne aspekty patologii ostatnich lat, ale przede wszystkim miejsce ze wszech miar pożytecznej alokacji kapitałów, kojarzenia kapitałodawców z kapitałobiorcami, dostawców instrumentów finansowych i niefinansowych (np. surowców) z ich odbiorcami, którzy wykorzystują je w różnorakich celach: spekulacji, zabezpieczania pozycji, arbitrażu. Cel finalny stanowi ochrona i pomnażanie majątku inwestorów, gdyż kapitał nie lubi tkwić bezczynnie na bankowym koncie lub być skrępowany granicami państw. Jest to bardzo kosmopolityczne „stworzenie”, miłujące wolność przemieszczania się.

Książka została odebrana jako „kompleksowe opracowanie dotyczące globalnych rynków finansowych, z odniesieniem do aktualnych wydarzeń, tendencji i stosowanych mechanizmów”.

W ostatnich dekadach rynki finansowe przeszły prawdziwą metamorfozę. Nie są to już lokalne wyspy kapitału, skupione w kilku centrach finansowych. Dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych, znoszeniu barier prawnych i psychologicznych oraz poszukiwaniu nowych źródeł dochodów i dywersyfikacji inwestycji od kilkunastu lat rynki stają się coraz bardziej globalne. Proces ten został przyhamowany, ale nie cofnięty, w trakcie trwającego od 2007 roku kryzysu finansowego.

Świat finansów stał się wielobiegunowy. O ile jeszcze w końcu lat 90. inwestycje transgraniczne przepływały głównie między USA i Europą Zachodnią oraz - w mniejszym zakresie - Japonią, to obecnie z każdym rokiem rośnie znaczenie innych obszarów, zwłaszcza Dalekiego Wschodu.

Celem książki jest jak najpełniejsze zaprezentowanie mechanizmów, technik i instrumentów globalnych rynków finansowych, ich uczestników oraz segmentów, z odniesieniem do wydarzeń na rynkach globalnych, zwłaszcza w latach 2007-2013. Autor omawia takie zagadnienia, jak:
- ewolucja globalnej architektury finansowej w trakcie kryzysu;
- rynek walutowy;
- globalne rynki instrumentów dłużnych i akcji (giełdy papierów wartościowych);
- rynki instrumentów pochodnych i strukturyzowanych;
- globalne rynki towarowe i surowcowe;
- rynki funduszy inwestycyjnych;
- inwestycje alternatywne;
- europejska integracja i dezintegracja walutowa;
- raje podatkowe: centra finansowe offshore;
- kolejne odsłony kryzysu finansowego i mechanizmy walki z nim.

Opisanych zostało wiele innowacji finansowych, które zaistniały na rynkach w ostatnim czasie. Częste odniesienia do rynku polskiego czynią tę pozycję szczególnie wartościową dla rodzimego czytelnika.

Publikacja jest „udaną próbą globalnego spojrzenia obejmującego wiele istotnych zagadnień, umiejętnie i dojrzale wkomponowanych w logiczną całość obejmującą ten jakże ważny problem. Książka ma cechy nie tylko „typowego” podręcznika akademickiego, ale również pozycji inspirującej do przemyśleń, istotnych w procesie kształtowania młodzieży” (z recenzji prof. dr hab. Jacka Grzywacza). W efekcie, książka jest adresowana do każdego, kto interesuje się rynkami finansowymi z pozycji studenta, nauczyciela akademickiego, finansisty i przedsiębiorcy czy zwykłego „ciułacza” i przyszłego emeryta. Dla niefinansistów może stanowić rodzaj praktycznego poradnika rynków globalnych, które otwierają zupełnie nowe możliwości pomnażania kapitału, zawierając bogactwo rozwiązań, często mało dostępnych na rynkach lokalnych.

Inspiracją tekstu jest książka Globalne rynki finansowe Rafała Płókarza (Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013)

http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/189719/globalne-rynki-finansowe.html

Wykorzystanie za wiedzą Wydawcy.


Zapoznaj się także z następującymi pozycjami Wydawnictwa Naukowego PWN:

1) Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw

Książka jest oparta na doświadczeniu doradczym autorów, jednak równocześnie jest osadzona w klasycznej teorii zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Każdy poruszany problem jest ilustrowany przykładem lub studium przypadku. Dzięki temu czytelnik ma możliwość przeanalizowania sposobów wykorzystania opisywanych narzędzi w praktyce. Wszystkie prezentowane przykłady są także dostępne w formie modeli w plikach MS Excel na stronie www.analizyinwestycji.pl.

Głównym przesłaniem pracy nie jest prowadzenie wykładu o podstawach analizy finansowej projektów inwestycyjnych, lecz wyjaśnienie uwarunkowań stosowania w praktyce narzędzi do oceny projektów gospodarczych, interpretacji uzyskiwanych wyników i w końcu określenie przydatności tych narzędzi do oceny procesów kreowania wartości. Takie podejście do tematu jest stosunkowo oryginalne, nie znajdujące odpowiedników na polskim rynku wydawniczym (z recenzji prof. Politechniki Wrocławskiej dr hab. Tadeusza Dudycza).

Paweł Mielcarz, Paweł Paszczyk, Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013
http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/189718/analiza-projektow-inwestycyjnych-w-procesie-tworzenia-wartosci-przedsiebiorstw.html

2) Zaufanie w zarządzaniu

Książka omawia problem zaufania w teoriach zarządzania zasobami ludzkimi, wiedzą oraz kryzysem, a także w relacjach między współpracownikami, podwładnymi, partnerami biznesowymi czy klientami firmy. Autorka wnikliwie analizuje takie aspekty zaufania w zarządzaniu, jak:
- zaufanie w teoriach zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą oraz zarządzania kryzysem;
- zarządzanie i kreowanie zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
- zaufanie w relacjach między współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi;
- zaufanie między partnerami biznesowymi oraz między firmą i jej klientami.
Teorie przedstawione w książce poparte są badaniami przeprowadzonymi na grupie polskich przedsiębiorstw. Książka adresowana jest do osób zajmujących się badaniami kapitału ludzkiego, menedżerów i specjalistów z zakresu zarządzania i socjologii zarządzania. Może być wykorzystana również w procesie dydaktycznym na uczelniach wyższych do przedmiotu - zarządzanie zaufaniem.

Joanna Paliszkiewicz, Zaufanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013
http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/189717/zaufanie-w-zarzadzaniu.html

3) Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne

Publikacja jest poświęcona zagadnieniu budownictwa ekologicznego, które obejmuje rewitalizację i projektowanie nieruchomości, realizowanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Autorzy omawiają uwarunkowania ekonomiczne, bariery, koszty i korzyści, które wpływają na powstawanie „zielonych budynków”, badając tym samym ich efektywność ekonomiczną. Określają, jakie wymogi powinny spełniać budynki ekologiczne według najbardziej znanych, światowych systemów certyfikacyjnych, jak BREEAM, LEED, DGNB. Analizują polski i światowy rynek nieruchomości ekologicznych, korzystając z powszechnie znanych przykładów, takich jak: Empire State Building, Taipei 101, Adobe Towers czy warszawski Zebra Tower Building.
Książka przeznaczona jest dla studentów wszystkich kierunków związanych z nieruchomościami, w tym studiów podyplomowych, a także deweloperów, inwestorów i menedżerów.

Stanisław Belniak, Michał Głuszak, Małgorzata Zięba, Budownictwo ekologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013
http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/187793/budownictwo-ekologiczne.html

Wcześniejsze artykuły


Newsletter - nowości wprost na e-mail
)