Mazowsze oficjalnie zakończyło perspektywę 2007-2013

Wg organizatora, w latach 2007-2013 "zrealizowano w sumie 1211 projektów przyspieszających rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości na Mazowszu. 399 z nich dotyczyło zakresu B+R (badania i rozwój). W efekcie powstało ponad 4 tys. nowych miejsc pracy, a dzięki dofinansowaniu z UE beneficjenci wykreowali nowe inwestycje przy dużo mniejszym zaangażowaniu własnych środków (435,5 mln euro). W dofinansowanych przedsiębiorstwach nastąpił wzrost nakładów na działalność B+R w wysokości 121,7 mln euro."

W sektorze transportu "dofinansowanie uzyskało 288 projektów, z czego 283 projekty z zakresu infrastruktury drogowej, a jeden – infrastruktury lotniczej. Pozwoliło to na wybudowanie 113,12 km nowych dróg oraz zmodernizowanie 1216,81 km. Dzięki środkom z UE dofinansowano również projekty inwestycyjne w kolejnictwie. Zakupiono lub zmodernizowano 209 pojazdów kolejowych, którymi może podróżować 127 704 osób."

Realizowane projekty dotyczyły także m.in. rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej i ciepłowniczej regionu oraz zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych o wysokiej sprawności. Udało się zrealizować 109 projektów energetycznych. 44 z nich dotyczyły energii odnawialnej, a 65 – elektroenergetyki. Pozwolą one na zaoszczędzenie o 373 870 GJ energii rocznie. Moc zainstalowanych źródeł energii odnawialnej to 48,78 MW. Dzięki podpisanym umowom wzrosła również długość sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na Mazowszu. Wybudowano 681,04 km sieci wodociągowej, co pozwoliło na przyłączenie do niej 30 617 osób. Powstały również 922, 73 km sieci kanalizacyjnej, do której przyłączono 43 765 osób. Ponadto, udało się zrealizować 63 projekty zapewniające zrównoważony rozwój oraz poprawiające atrakcyjność miast. Zrewitalizowano 20 ha powierzchni miast i utworzono 110,5 nowych miejsc pracy. Ponadto, wsparcie finansowe otrzymało w sumie 306 placówek edukacyjnych, w tym 191 przedszkoli i szkół podstawowych, 108 szkół średnich oraz 7 szkół wyższych. 89 projektów dotyczyło poprawy infrastruktury edukacyjnej dla 97 831 uczniów i studentów.

W nowej perspektywie 2014-2020, "Na 2017 r. zaplanowano 45 konkursów dla beneficjentów, w których będzie można uzyskać 284,14 mln euro dofinansowania. Najwięcej środków przeznaczonych zostanie na projekty badawczo-rozwojowe, inwestycje w ochronie zdrowia, rewitalizację oraz gospodarkę niskoemisyjną. Dodatkowo, planowane jest uruchomienie instrumentów zwrotnych. Ok. 100 mln euro przeznaczonych będzie na zwrotne wsparcie m.in. dla przedsiębiorców planujących wprowadzenie nowych produktów lub usług, instalacje OZE zakładane dla przedsiębiorców, termomodernizacje budynków mieszkalnych czy rewitalizację terenów zdegradowanych. Ponadto, w trybie pozakonkursowym, sukcesywnie realizowane będą inwestycje dotyczące budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, budowy nowych linii kolejowych czy zakupu i modernizacji taboru kolejowego."

Wcześniejsze aktualności


Newsletter - nowości wprost na e-mail
)